Den här sidan använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.


 

Allmänna leveransvillkor

 

Tillämpning

Dessa allmänna leveransbestämmelser skall gälla där inget annat har avtalats och omfattar Simons Sportsavgassystem och Simons Universal avgasdelar.

 

Köpvillkor

Såvida inte annat överenskommits eller särskilt angivits, skall angivna priser innefatta kostnaden för sådan förpackning som respektive artikel normalt ligger förpackad i.

Engångspallar och wellpappcontainers debiteras till självkostnadspris. Emballage återtas inte.

Alla beställningar noteras enligt beställningsdagens gällande prislista. Rabatter avgår enligt gällande offert. Vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt tillkommer. Om ej kontant betalning sker, och ej annat avtalats, skall betalning ske mot faktura senast 10 dagar efter fakturadatum, därefter debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

Expeditionskostnad om 25 kr debiteras order vars värde understiger 500 kr.

 

Leveranstid

Leverans sker i mån av tillgång direkt från lager, normalt inom 1-3 arbetsdagar.

I annat fall ur inkommande produktion.

 

Restorder

Restorder levereras normalt ur inkommande produktion. Vi förbehåller oss rätten att annullera restorder. I sådant fall skall detta meddelas på fakturan. Om köparen önskar annullera restorder skall detta snarast meddelas leverantören. Restorder levereras normalt vid nästa leveranstillfälle, eller i andra hand vid separat leverans.

 

Produktinformation

Uppgifter om mått, vikt, tekniska prestanda och andra data på websida, kataloger, prospekt, annonser med mera är ungefärliga och vi reserverar oss för eventuella fel.

Sådana uppgifter är bindande endast då de särskilt avtalats.

 

Ansvar för produktens skadebringande egenskaper efter övertagandet

Leverantören ansvarar för personskada om det kan visas att skadan orsakats genom vårdslöshet av leverantören eller av någon som leverantören ansvarar för.

Leverantören har ej något ansvar för skada på fast eller lös egendom som inträffar då produkten är i kundens besittning. Leverantören har inte heller något ansvar för skada på produkter framställda av kunden, eller på produkter i vilka dessa ingår. I övrigt ansvarar leverantören för skada på fast eller lös egendom enligt de villkor som gäller för personskada.

 

Befrielsegrunder (force majeure)

Om fullgörandet av något av leverantörens åtaganden enligt avtalet förhindras av omständigheter som leverantören inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, åsknedslag,

eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transportmedel, varor och energi samt fel och försening

i leveranser från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, skall detta utgöra befrielsegrund, som medför tidsförkjutning och befrielse från påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till försening inträffar före eller efter den avtalade leveransdagen.

 

Begränsning av talan

Part som vill framställa talan på grund av fel eller försumlighet från motpartens sida skall, för att inte förlora sin rätt till talan, skriftligen påtala felet eller försumligheten senast 10 dagar efter det att denna kom till partens kännedom. Rättslig prövning kan ej påkallas sedan längre tid än tolv månader förflutit efter det fel eller försumlighet först påtalats. Ej heller kan sådan prövning påkallas såvitt gäller omständigheter, som tillrättalagts genom tidigare uppgörelse mellan parterna.


 

 

Garantier

 

Tillämpning

Dessa garantier gäller för Simons Sportsavgassystem och Simons Universal avgasdelar och om inget annat avtalats.

 

Garantilängd

2 års allmän garanti gäller för alla Simons Sportsystem. För avgassystem av typ ”TOP Quality” och ”SS Quality” är garantin utökad till 5 år avseende genomrostning. Denna utökade garanti omfattar ej upphängningsdetaljer, packningar och klammer.

 

Omfattning

Garantin omfattar avgassystemens funktion. Inte i något fall omfattar garantin skadad lackering eller missfärgade ytor. Leverantörens ansvar omfattar ej fel som förorsakas av oförutsedda arbetsförhållanden eller oriktig användning. Sålunda omfattar garantiansvaret bland annat inte fel förorsakat av oriktig montering, ändringar utan leverantörens skriftliga medgivande, av kunden oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. Garantin gäller vidare endast om varan använts på avsedda fordon och motorer i standardutförande (max 10% trimning). Garantin gäller ej vid tävlingskörning. Beträffande universaldelar omfattar garantin enbart rena tillverknings och materialfel. Inte i något fall omfattar garantin ytbehandling. Förutsättningen för garantianspråk är att kvitto med inköpsdatum kan uppvisas.

Garantianspråk skall alltid i första hand ställas till inköpsstället. På delar som på grund av leverantörens garanti levereras i utbyte eller omarbetats av leverantören lämnas samma

garanti som gäller för den ursprungliga produkten.

 

 

Materialkvalitéer
 
Frågor? Kontakta oss
  
   Tel:   0321-53 09 30
   Öppettider:
   Mån-Tor 07-16, Fre 07-13
   E-mail mail@ray.se

   Fler kontaktsätt